Политика за защита на личните данни


Комплекс ИДЕАЛ (Kъща за гости Флинстоун и къща за гости “Бачо Кольо”) гарантира на гости си опазване на конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Комплекс ИДЕАЛ обработва Вашите лични данни с цел да предостави на гостите си по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги. Това е причината ние да се стараем да защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да изпълним задължения възложени ни по силата на нормативен акт, какъвто е Закона за туризма.

Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите, които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас.


Комплекс ИДЕАЛ е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага към двете къщи и официалния им уебсайт.

Ние, като администратор на лични данни, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, обработката, съхранението, използването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете през контактната форма на сайта.

Дефиниции

По смисъла на настоящата политика и съобразно Регламент (ЕС) 2016/679:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Обработване на лични данни

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, Комплекса събира и обработва следните видове данни:

а/ При резервация, през уеб сайт:

– Име и фамилия на лицето за контакт;

– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

б/ При резервация по телефон:

– телефон за обратна връзка и населено място за потвърждение на резервацията

– Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2. За целите на настаняването на гости в Къщата за гости, администраторът обработва и съхранява следните данни:

– ЕГН / ЛНЧ;

– Име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);

– Дата на раждане;

– Пол;

– Гражданство;

– Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

– Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в къщата за гости, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в Къщата за гости се обработват и съхраняват следните данни:

– Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;

– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт

Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

– законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

– добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;

– съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме законово задължени, за които имаме договорно правоотношение или за събирането им сме получили съгласието Ви;

– ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

– съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до Къщите за гости (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от къщата за гости услуги) Вие давате Вашето съгласие Къщите за гости да съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

В този случай, Вашите данни, ще бъдат заличен съобразно действащата нормативна уредба и настоящата политика за поверителност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на Къщите за гости, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като Къщите за гости уважават Вашата лична неприкосновеност. Комплекса гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.


СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Комплекса прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на Къщата за гости, които действат като обработващи личните данни лица от името на Къщата за гости и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на Къщата за гости, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

Къщата за гости може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Къщите за гости. Данните, които се събират за целите на настаняване в Къщите за гости са достъпни за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ


1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление през Контактна форма на сайта, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до Къщата за гости, по реда на т.1 от настоящия раздел. Къщите за гости се ангажират да разгледат възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информират за резултата от извършената вътрешна проверка.

3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

4. Потребителите имат право да получат своите данни, които Къщите за гости съхраняват, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на Къщите за гости, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Правилата на Къщите за гости(комплекса) за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от тях с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и на комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, Комплекса довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и Комплекса ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с нас

Адрес:

Илаков Рът, общ. Елена, обл. Велико Търново

“Комплекс ИДЕАЛ” – Google Карти

Телефон за връзка:

087 77877 66